დაფინანსება

·         გრძელვადიანი ვალის დაფინანსების საჭიროებები გამიზნულია იმ პირობით, რომ  დაფინანსებას უზრუნველყოფს 4 ან საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტი. 

·         სესხები, გამყარებული იქნება საყოველთაო უსაფრთხოების პაკეტით, რომელიც მოიცავს  საპროექტო კომპანიის აქციებსაქტივებს, EPC ხელშეკრულებასა და შესაბამის გარემოებებს, საბანკო ანგარიშებს და სადაზღვევო პოლისების უსაფრთხოებას, ასევე პირდაპირ ხელშეკრულებებს პროექტის მთავარ პარტნიორებთან, მათ შორის ხელშეკრულებას საქართველოს მთავრობასთან. უსაფრთხოება თანაბრად იქნება განაწილებული გრძელვადიან კრედიტორებს შორის.